LG
MD
SM
XS
EN FR IT NL DE ES RU RO
NEWSLETTER
Sign up to Newsletter
E-mail: 
I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03.
Privacyrichtlijn

Privacyverklaring

Isoplam srl heeft zijn privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en de e-privacyrichtlijn (ePR).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Isoplam srl met maatschappelijke zetel te Via E. Mattei 4 31010 Maser TV (Italië) (de "Vennootschap", "Isoplam srl" of de "Eigenaar") garandeert de naleving van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens door de volgende informatie te verstrekken over de verwerking van gecommuniceerde of in ieder geval verzamelde gegevens tijdens navigatie op deze site.

2. Verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrondslagen van de behandeling

Gegevens gegenereerd door toegang tot de site

Tijdens hun normale werking verwerven de IT-systemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te beheren enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze gegevens (zoals domeinnamen, IP-adressen, gebruikt besturingssysteem, type browserapparaat dat wordt gebruikt voor de verbinding) gaan niet vergezeld van aanvullende persoonlijke informatie en worden gebruikt om: i) anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site; ii) behoeften beheren om te controleren hoe het wordt gebruikt, iii) de verantwoordelijkheid vaststellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit.

De wettelijke basis die de verwerking van dergelijke gegevens legitimeert, is de noodzaak om de sitefuncties bruikbaar te maken na gebruikerstoegang.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

De persoonsgegevens die de gebruiker via het formulier verstrekt, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

a) voor het uitvoeren van klantrelatie-activiteiten op basis van contractuele overeenkomsten;

b) voor administratieve doeleinden en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals die van boekhoudkundige, fiscale aard, of om verzoeken van de gerechtelijke autoriteit te verwerken;

c) in aanwezigheid van specifieke toestemming voor het periodiek versturen, via e-mail, van nieuwsbrieven en reclamemateriaal;

d) in aanwezigheid van specifieke toestemming om updates over onze activiteiten en rapporten over de publicatie van onze blogposts te ontvangen;

e) in het geval van specifieke toestemming, om promotionele communicatie en uitnodigingen voor evenementen en trainingen te ontvangen;

f) bij verzending van een curriculum vitae, uitsluitend voor selectiedoeleinden.

De rechtsgrondslag die de verwerking legitimeert, is de uitvoering van een contract waarvan de belanghebbende deel uitmaakt, of de uitvoering van op verzoek van hem vastgestelde precontractuele maatregelen. In de uitdrukkelijk aangegeven gevallen is de rechtsgrond de toestemming die de belanghebbende vrij verstrekt.

Gegevens verzameld via het MailUp-platform

Voor volledige informatie specificeren we dat Isoplam srl bij het verzenden van communicatie gebruik maakt van zijn MailUp Platform, dat via statistische volgsystemen (bijvoorbeeld webbakens) het openen van een bericht, de klikken op hyperlinks, kan detecteren opgenomen in de e-mail, vanaf welk IP-adres of met welk type browser de e-mail wordt geopend, en andere soortgelijke details. Het verzamelen van dergelijke gegevens is functioneel voor het gebruik van het platform en vormt een integraal onderdeel van de functionaliteit van het berichtverzendsysteem.

De rechtsgrondslag die de verwerking van dergelijke gegevens legitimeert, is de uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is.

3. Aard van de bepaling

Afgezien van wat is gespecificeerd voor navigatiegegevens en voor gegevens die zijn verzameld via het Isoplam srl-platform, is het verstrekken van gegevens:

• met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in letters a), b) en f) is het optioneel, maar elke weigering zal het Isoplam srl onmogelijk maken om de contractuele verbintenissen na te komen.

• met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in letter c), d) en e) het is ook optioneel en het gebruik ervan is afhankelijk van de vrijgave van een uitdrukkelijke toestemming. Elke weigering maakt het voor Isoplam srl onmogelijk om nieuwsbrieven en reclamemateriaal of uitnodigingen te sturen voor evenementen en initiatieven van Isoplam srl.

4. Verwerkingsmethoden en bewaartijden van gegevens

De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van elektronische of geautomatiseerde IT- en telematicatools, of door handmatige verwerking met logica die strikt verband houdt met de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en in ieder geval om hun veiligheid in elk geval te garanderen . De gegevens worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld in overeenstemming met de huidige voorschriften en wettelijke verplichtingen.

In ieder geval hanteert Isoplam srl regels die de opslag van gegevens voor onbepaalde tijd voorkomen en daarom de opslagtijd beperken in overeenstemming met het principe van minimalisatie van gegevensverwerking.

5. Onderwerpen geautoriseerd om de gegevens te verwerken, verantwoordelijk te houden en mee te delen

De verwerking van de verzamelde gegevens wordt uitgevoerd door interne medewerkers van Isoplam srl die voor dit doel van de behandeling zijn geïdentificeerd en geautoriseerd volgens specifieke instructies die zijn gegeven in overeenstemming met de huidige wetgeving.

De verzamelde gegevens, indien nodig of instrumenteel voor de uitvoering van de aangegeven doeleinden, kunnen worden verwerkt door derden die zijn aangewezen als externe verwerkers, of, afhankelijk van het geval, aan hen worden meegedeeld als onafhankelijke eigenaren, en precies:

bedrijven die tot onze bedrijfsgroep behoren voor de doeleinden vermeld in punt 1 lett. a), b) en f);

ii personen, bedrijven, verenigingen of professionele firma's die ons Bedrijf assisteren en adviseren, voor de doeleinden genoemd in punt 1 lett. b) en f);

iii bedrijven, entiteiten, verenigingen die diensten verlenen die verband houden met en bijdragen aan de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden (marktanalyse- en onderzoeksdienst, beheer van creditcardbetalingen, onderhoud van IT-systemen).

De verzamelde gegevens kunnen ook in het buitenland worden overgedragen aan bedrijven die tot en niet behoren tot onze bedrijfsgroep, zelfs buiten de Europese Unie in de vormen en manieren waarin de huidige wetgeving voorziet, wat in ieder geval een passend beschermingsniveau garandeert.

In ieder geval worden persoonlijke gegevens nooit bekendgemaakt.

6. Rechten van de belanghebbende

Het is te allen tijde mogelijk om toegang te krijgen tot de gegevens, zich te verzetten tegen de verwerking of om de annulering, wijziging of bijwerking van alle door Isoplam srl verzamelde persoonlijke informatie te verzoeken, het recht op beperking van de behandeling en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen door een e-mail naar info@isoplam.it

7. Functionaris voor gegevensbescherming

De eigenaar heeft de functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die gecontacteerd kan worden op het volgende e-mailadres info@isoplam.it

Gebruik van cookies

Om echt nuttige informatie voor klanten te publiceren, verzamelt de Isoplam Srl-site geaggregeerde statistische gegevens over sitebezoeken door het gebruik van cookies. Er wordt geen specifieke informatie verzameld over het gebruik van de site door individuele gebruikers.

Wanneer een gebruiker de site voor het eerst bezoekt, wordt er een cookie naar zijn computer gekopieerd (als de computer is geconfigureerd om cookies te accepteren), die zal worden gelezen bij volgende bezoeken.

De webtechnologie die wordt gebruikt voor het gebruik van cookies is gebaseerd op beaconing en wordt ook wel "clear gif" -technologie genoemd. Deze technologie stelt ons in staat te weten hoeveel bezoekers op de belangrijkste elementen (bijvoorbeeld links of afbeeldingen) van een pagina van de Isoplam Srl-site hebben geklikt Deze technologie geeft geen toegang tot persoonlijke informatie op de Isoplam Srl-site; het is in feite een technologie voor het verzamelen van geaggregeerde statistische gegevens over het gebruik van de Isoplam Srl-website Isoplam Srl verstrekt de verzamelde informatie niet aan derden en staat andere bedrijven niet toe duidelijke gifs op de Isoplam Srl-sites in te voegen.

Als u het systeem zo instelt dat cookies niet worden geaccepteerd, kunt u nog steeds de tekst van de pagina's bekijken, maar u zult niet de gelegenheid krijgen om gepersonaliseerde bezoeken te brengen, noch kunt u zich abonneren op de diensten die op de site worden aangeboden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Isoplam Srl kan deze privacyverklaring af en toe bijwerken. In deze gevallen wordt de datum aan het begin van de aangifte gewijzigd onder "Laatste update". In geval van substantiële wijzigingen in de inhoud van de verklaring, zal Isoplam Srl klanten informeren door aankondigingen op de website te publiceren.

Om contact met ons op te nemen

Isoplam Srl ontvangt graag opmerkingen en suggesties over deze privacyverklaring. Neem dan contact met ons op via het e-mailadres of de reguliere post.

Isoplam Srl

Via Enrico Mattei, 4

31010 Maser (TV) Italië

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018


© 2020 - Isoplam Srl - All rights reserved
Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel.+39 0423 925023
P.IVA 02432450266

Powered with GetFast®
Design by Minds