XL
LG
MD
SM
XS
nl
MENU
nl
Privacyrichtlijn
Informatie over het behandelen van persoonsgegevens

In overeenstemming met art. 10 van Wet nr. 675/1996, informeert het bedrijf u, in uw hoedanigheid van belanghebbende, dat uw persoonlijke gegevens als volgt worden behandeld:

Privacyrichtlijn
Laatst bijgewerkt: 01/07/2004

Wij delen u mede dat, overeenkomstig artikel 13 van het Wetsdecreet 196/2003, de persoonsgegevens, die u ons verstrekt in verband met commerciële relaties en/of promotionele activiteiten, relaties die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten, of met het oog op het indienen van aanbiedingen of het aangaan van contractuele relaties, door ons voor de volgende doeleinden per computer of met de hand worden verwerkt
- het naleven van de wetsvoorschriften met betrekking tot de burgerlijke, fiscale, boekhoudkundige en andere normen;
- het naleven van contractuele verplichtingen, assistentie en technische ondersteuning met betrekking tot de door u aangeschafte producten en diensten, ook na verkoop en na de garantietermijn, indien dit uitdrukkelijk is bepaald;
- relatiebeheer.
Wij benadrukken dat wij niet in het bezit zijn van gegevens, die in voormeld wetsdecreet worden beschreven als "gevoelig", oftewel informatie met betrekking tot gezondheid, lidmaatschap van vakbonden, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van politieke partijen. De gegevens worden verwerkt met passende hulpmiddelen om veiligheid en privacy te garanderen en kunnen ook met behulp van elektronische instrumenten worden opgeslagen, beheerd en verzonden. Deze gegevens worden door ons bedrijf doorgegeven  aan onze verkoop-, assistentie- en/of servicedistributienetwerken (distributeurs, managers, enz.), of voor garantieservice aan de fabrikant van de goederen of aan het bedrijf dat de garantieservice voor rekening van de fabrikant beheert.
Daarnaast benadrukken wij dat de gegevens die naar u verwijzen kunnen worden doorgegeven aan banken en financiële instellingen en advocatenkantoren, voor het beheer van ontvangsten en betalingen die voortvloeien uit de uitvoering van de contracten. Uw gegevens kunnen ook, naar aanleiding van inspecties, verificaties of verzoeken, worden meegedeeld aan de belastingdienst en aan organen/instellingen die belast zijn met de verificatie en controle op de reguliere naleving van de civiele en fiscale verplichtingen.
Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan het buitenland, ook niet binnen de Europese Unie. Gezien de commerciële relaties, zullen wij uw gegevens tot nader order bewaren en verwerken.
Wij benadrukken dat het verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven, verplicht en essentieel is voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en/of voor de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten en de reguliere nakoming van contractuele verplichtingen, alsmede voor het nauwgezet naleven van civiele en fiscale verplichtingen waarin de geldende wetgeving voorziet.


Verantwoordelijk voor gegevensverwerking is:

Isoplam Srl
Via Enrico Mattei 4
31010 Maser (TV) Italië

Met betrekking tot het bovenstaande gelden de rechten als bedoeld in artikel 7 van het Wetsdecreet 196/2003, gepubliceerd in het Gewone Supplement 123 op de Gazzetta Ufficiale nr. 174 van 29 juli 2003.

- Art. 7 van het Wetsdecreet 196/2003 -
(Recht van toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)

1. De betrokkene heeft het recht om een bevestiging te ontvangen van het al dan niet bestaan van zijn/haar persoonsgegevens, ook indien deze nog niet geregistreerd zijn, en deze gegevens moeten in begrijpelijke vorm worden verstrekt.
2. De betrokkene heeft het recht om de volgende informatie te ontvangen:
a. de oorsprong van de persoonsgegevens;


b. de doeleinden en de methoden van de verwerking;


c. de toegepaste logica bij verwerking met behulp van elektronische instrumenten;


d. de identificatiegegevens van de eigenaar, van de beheerders en van de overeenkomstig artikel 5 lid 2 aangewezen vertegenwoordiger;


e. de personen of categorieën van personen aan wie, in hoedanigheid van de aangewezen vertegenwoordiger in het grondgebied van de staat, de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die daarvan kennis kunnen nemen.
3. De betrokkene heeft het recht op:
a. het op verzoek bijwerken, rectificeren of, indien van toepassing, voltooien van gegevens;


b. het op verzoek annuleren, anonimiseren of blokkeren van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;


c. het ontvangen van een verklaring dat de onder a) en b) bedoelde handelingen, ook wat betreft de inhoud, onder de aandacht zijn gebracht van allen wie de gegevens zijn medegedeeld of verstrekt, behalve wanneer het verstrekken van dergelijke informatie onmogelijk blijkt te zijn.


Verklaring van Isoplam Srl over privacy en verwerking van persoonsgegevens.

Het is voor Isoplam Srl van groot belang om de privacy van haar klanten te garanderen en daarom zet zij zich in voor de ontwikkeling van technologieën die geavanceerde web-ervaringen en tegelijkertijd maximale bescherming bieden. Het grootste deel van onze website is toegankelijk zonder dat u persoonsgegevens hoeft door te geven aan Isoplam Srl, maar in sommige gevallen dient u aanvullende informatie te verstrekken om van de aangeboden diensten te kunnen profiteren. Deze privacyverklaring beschrijft de mechanismen voor het verzamelen en verwerken van gegevens in dergelijke gevallen. Gelieve de verklaring in haar geheel te lezen. Door de website van Isoplam Srl te bezoeken geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens op de in dit document beschreven wijze.

Het verzamelen van persoonsgegevens
Er wordt u alleen om persoonsgegevens gevraagd, als dergelijke informatie nodig is om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Dit is meestal het geval als men zich moet registreren om gebruik te kunnen maken van een dienst, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een prijsvraag, om zich te abonneren op nieuwsbrieven, om een website met beperkte toegang te bezoeken of om producten van Isoplam Srl te kopen en te registreren. In de meeste gevallen blijft de informatie die op de website van Isoplam Srl wordt verzameld beperkt tot het e-mailadres, de taal en de stad of het land van de gebruiker. Het kan echter nodig zijn om aanvullende informatie te verstrekken om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken.

Bij het aanschaffen en installeren van een nieuw product, moet u zich mogelijk elektronisch registreren. In dit geval worden de registratiegegevens samen met alle andere informatie, die de gebruiker bij eerdere bezoeken aan de website van Isoplam Srl heeft verstrekt, bewaard. Al deze informatie tezamen vormt het persoonlijke profiel van de gebruiker.

Het gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt voor de volgende vier doeleinden:
om het gebruik van de website te vergemakkelijken, omdat de gebruikers niet meerdere malen dezelfde informatie hoeven in te voeren;
om het vinden van softwareproducten, diensten en informatie op de website van Isoplam Srl te vereenvoudigen;
om Isoplam Srl in staat te stellen de website te voorzien van informatie die echt interessant en nuttig is voor de gebruikers;
om gebruikers op de hoogte te stellen over beschikbare productupdates, speciale aanbiedingen, last-minute informatie en nieuwe aangeboden diensten van Isoplam Srl.
De door Isoplam Srl verzamelde persoonsgegevens kunnen binnen Isoplam Srl, ook door filialen en dochterondernemingen, worden uitgewisseld. Daarnaast maakt Isoplam Srl in bepaalde gevallen gebruik van andere bedrijven voor het leveren van beperkte diensten, zoals het verpakken en verzenden van producten, het beantwoorden van vragen van klanten over producten en diensten, het verzenden van normale post en het verwerken van eventregistraties. Isoplam Srl geeft aan deze bedrijven alleen de gegevens door die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst. De bedrijven in kwestie mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Isoplam Srl zal uw persoonlijke gegevens zonder voorafgaande kennisgeving alleen openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien zij dit noodzakelijk acht voor: a) het nakomen van wettelijke verplichtingen of het naleven van de wettelijke bepalingen van Isoplam Srl of van de website; b) het beschermen van de rechten of eigendommen van Isoplam Srl en haar websites en c) de noodzaak om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Isoplam Srl, haar websites of het grote publiek te beschermen.

Het beheer van persoonsgegevens
De door de gebruiker tijdens de registratie of in andere situaties verstrekte persoonsgegevens worden door Isoplam Srl nooit zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekt, behoudens in de in de vorige paragraaf beschreven gevallen. Persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven vermelde doeleinden gebruikt.

Isoplam Srl kan periodiek e-mailberichten verzenden met betrekking tot technische problemen van de producten of diensten waarvan gebruik worden gemaakt. Het is niet mogelijk een verzoek in te dienen om dergelijke mededelingen niet te ontvangen, aangezien deze een essentieel onderdeel vormen van de aangeboden dienst.

Toegang tot persoonsgegevens
Isoplam Srl biedt de gebruikers de nodige hulpmiddelen om te controleren of de persoonsgegevens correct en up-to-date zijn. U kunt deze gegevens op elk moment in het portaal wijzigen en bijwerken. De gebruiker kan:
de eerder aan Isoplam Srl verstrekte persoonsgegevens lezen en wijzigen;
aan Isoplam Srl doorgeven of hij marketinginformatie wil ontvangen;
toestemming geven om per normale post aanbiedingen van andere fabrikanten te ontvangen;
zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief met betrekking tot producten en diensten van Isoplam Srl.
Bescherming van persoonsgegevens
De website van Isoplam Srl beschermt onvoorwaardelijk de privacy van alle verstrekte persoonsgegevens en garandeert dat deze op de door u gekozen wijze worden gebruikt. Isoplam Srl beschermt uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze verloren gaan, onjuist worden gebruikt, of zonder toestemming openbaar gemaakt of vernietigd worden.

Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming van de gebruiker aan derden worden verstrekt, behalve in de hierboven beschreven beperkte gevallen. Bij Isoplam Srl worden de gegevens opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde server met beperkte toegang. Alle gebruikers kunnen een belangrijke rol spelen bij het beschermen van de persoonsgegevens. Niemand kan uw persoonlijke gegevens lezen of wijzigen zonder uw paspoortaccount en wachtwoord te kennen, dus wij raden u aan deze niet met anderen te delen.

Het gebruik van cookies
De website van Isoplam Srl verzamelt geaggregeerde statistische gegevens op basis van bezoeken aan websites door middel van cookies, om haar klanten te kunnen voorzien van nuttige informatie. Er wordt geen specifieke informatie verzameld over het gebruik door individuele gebruikers van de website.

Bij het eerste bezoek van de website, wordt een cookie gekopieerd naar uw computer (als uw computer is geconfigureerd om cookies te accepteren), die bij volgende bezoeken wordt gelezen.

De webtechnologie die wordt gebruikt om cookies te verzenden, is gebaseerd op beaconing, oftewel "clear gif"-technologie. Deze technologie maakt het mogelijk om te weten hoeveel bezoekers op de belangrijkste elementen (bijvoorbeeld links of afbeeldingen) van een pagina van de website van Isoplam Srl hebben geklikt. Deze technologie biedt geen toegang tot persoonsgegevens op de website van Isoplam Srl; het is in feite een technologie voor het verzamelen van geaggregeerde statistische gegevens over het gebruik van de Isoplam Srl-website. Isoplam Srl verstrekt de verzamelde gegevens niet aan derden en staat niet toe dat andere bedrijven clear gifs plaatsen op de websites van Isoplam Srl.

Als het systeem zo wordt ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd, kan de tekst van de pagina’s toch worden bekeken, maar kunnen de bezoeken niet worden gepersonaliseerd, noch kunnen abonnementen worden afgesloten op de diensten die op de website worden aangeboden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Isoplam Srl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. In dit geval wordt de datum vermeld aan het begin van de verklaring, bij de optie "Laatste update", gewijzigd. Bij substantiële wijzigingen in de inhoud van de verklaring zal Isoplam Srl de klanten hiervan door middel van een bericht op de website op de hoogte stellen.

Hoe u contact met ons op kunt nemen
Isoplam Srl ontvangt graag opmerkingen en suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring. Neem contact met ons op via e-mail of per post.

Isoplam Srl
Via Enrico Mattei 4
31010 Maser (TV) Italië