XL
LG
MD
SM
XS
nl
MENU
nl
Disclaimer
Disclaimer

Juridische opmerkingen en informatie

Lees de volgende tekst aandachtig door
Juridische opmerkingen
Mededeling met betrekking tot de software die op deze website beschikbaar is
Alle software die via deze server kan worden gedownload (de "Software") is auteursrechtelijk beschermd werk van Isoplam Srl en/of haar leveranciers. Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die wordt meegeleverd met de software (de "Licentieovereenkomst"). De eindgebruiker mag de software die vergezeld gaat van of een licentieovereenkomst pas installeren, nadat hij de voorwaarden van de licentieovereenkomst heeft geaccepteerd.

De software mag uitsluitend, volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst, door de eindgebruiker voor eigen gebruik worden gedownload. Reproductie en verspreiding van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst is bij de wet verboden en kan leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtredingen worden bestraft met de wettelijke maximale sancties.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE TEN STRENGSTE VERBODEN.

DE SOFTWARE VALT UITSLUITEND ONDER DE GARANTIE ALS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST IS VOLDAAN. BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST ISOPLAM SRL HIERBIJ ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN ANDEREN.

Mededeling met betrekking tot de documentatie die op deze website beschikbaar is
De gebruiker is bevoegd om de documentatie (zoals de white papers, de technische specificaties, de persberichten en de veelgestelde vragen) op deze server (de "Server") te gebruiken, op voorwaarde dat (1) alle kopieën voorzien zijn van copyrightvermelding en vergezeld gaan van deze machtiging, (2) deze documentatie uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik of voor informatieve en niet-commerciële doeleinden, niet wordt gekopieerd of verspreid op een netwerkcomputer en niet wordt verzonden via communicatiekanalen en (3) geen wijzingen worden aangebracht in de documentatie. Gebruik voor andere doeleinden is bij de wet verboden en kan leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtredingen worden bestraft met de wettelijke maximale sancties.

Bovenstaande documentatie omvat niet de structuur of de lay-out van de Isoplam Srl-website of andere websites die door Isoplam Srl in licentie zijn ontwikkeld, gecontroleerd of eigendom zijn van Isoplam Srl. De onderdelen van de websites van Isoplam Srl zijn beschermd door commerciële overeenkomsten, wetgeving op het gebied van handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetgeving en mogen niet geheel of ten dele worden gekopieerd of nagemaakt. Het is verboden om logo's, grafische onderdelen, geluid of beeld van een Isoplam Srl-website zonder uitdrukkelijke toestemming van Isoplam Srl te kopiëren of door te sturen.

ISOPLAM SRL EN/OF ZIJN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTATIE EN OP DE AFBEELDINGEN DIE VOOR DE DIVERSE DOELEN OP DEZE SERVER ZIJN GEPUBLICEERD. DE DOCUMENTATIE EN DE BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN WORDEN "AS IS" GELEVERD, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ISOPLAM SRL EN/OF ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN ANDEREN. ISOPLAM SRL EN/OF ZIJN LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VOOR ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN HET GEBRUIKSRECHT, VERLIES VAN INFORMATIE OF WINSTDERVING, VEROORZAAKT DOOR HET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST, DOOR NALATIGHEID OF DOOR ANDERE SCHADELIJKE HANDELINGEN, TEN GEVOLGE VAN OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET RESULTAAT VAN DE OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

DE DOCUMENTATIE EN DE BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN OP DEZE SERVER KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. DEZE INFORMATIE IS ONDERHEVIG AAN PERIODIEKE WIJZIGINGEN. ISOPLAM SRL EN/OF ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE PRODUCTEN EN/OF DE PROGRAMMA'S DIE IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN BESCHREVEN.

Mededelingen met betrekking tot de software, de documentatie en de diensten die op deze website beschikbaar zijn
ISOPLAM SRL EN/OF ZIJN LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VOOR ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN HET GEBRUIKSRECHT, VERLIES VAN INFORMATIE OF WINSTDERVING, VEROORZAAKT DOOR HET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST, DOOR NALATIGHEID OF DOOR ANDERE SCHADELIJKE HANDELINGEN, TEN GEVOLGE VAN OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET RESULTAAT VAN DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE, OF HET ONJUIST OF NALATIG VERLENEN VAN DE OP DEZE SERVER BESCHIKBARE DIENSTEN OF INFORMATIE.

Links naar sites van andere fabrikanten
DOOR OP DE LINKS IN DEZE RUIMTE TE KLIKKEN, VERLAAT U DE WEBSITE VAN ISOPLAM SRL. DE WEBSITES WAARNAAR DEZE LINKS VERWIJZEN, STAAN NIET ONDER TOEZICHT VAN ISOPLAM SRL.     ISOPLAM SRL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HUN INHOUD, VOOR ANDERE DAARIN OPGENOMEN LINKS OF VOOR WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DEZE WEBSITES. ISOPLAM SRL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WEBPUBLICATIES OF ENIGE ANDERE VORM VAN OVERDRACHT ONTVANGEN VAN ANDERE GELINKTE WEBSITES. ISOPLAM SRL VERSTREKT DEZE LINKS ALLEEN OM PRAKTISCHE REDENEN EN HET OPNEMEN VAN DE BOVENGENOEMDE LINKS IMPLICEERT NIET DE GOEDKEURING VAN ISOPLAM SRL VAN DE BETREFFENDE SITES.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze overeenkomst worden toegekend zijn voorbehouden.

Stuur ons bij eventuele vragen of problemen een e-mail.